โรงเรียนบ้านสันติภาพ

22
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
4
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านสันติภาพ
หมู่ที่ 7 สันติภาพ ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 0813867118 โทรสาร อีเมล santisab2019@gmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
5
1
6
ประถมศึกษา
6
5
11
16
รวมทั้งหมด
8
10
12
22
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
42.81
31.25
26.25
32.88
33.2975
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 6 คน

27.27%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 16 คน

72.73%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
25.38
45.42
42.81
ภาษาอังกฤษ
20
27.5
31.25
คณิตศาสตร์
20
30
26.25
วิทยาศาสตร์
12
33
32.88
รวม
19.35
33.98
33.2975