โรงเรียนบ้านวังตาว

42
จำนวนนักเรียน
9
ห้องเรียน
10
ครู/บุคลากร
9
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านวังตาว
หมู่ที่ 7 วังตาว ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 0817835457 โทรสาร - อีเมล banwangtoaschool@gmail.com
เว็บไซต์ data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250044

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษา
6
12
6
18
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
10
14
24
รวมทั้งหมด
9
22
20
42
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
54
32.5
25
27.56
34.765
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
50.17
22
18.67
25.75
29.15
เขตพื้นที่
54.4
28.36
24.13
29.86
34.19
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางศิริวรรณ เจนกิจเกษมวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 18 คน

42.86%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 24 คน

57.14%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
80
58.83
54
ภาษาอังกฤษ
65
29.17
32.5
คณิตศาสตร์
45
25
25
วิทยาศาสตร์
53.5
35.17
27.56
รวม
60.88
37.04
34.765
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
48
52
50.17
ภาษาอังกฤษ
33.33
25.14
22
คณิตศาสตร์
22.67
28.57
18.67
วิทยาศาสตร์
28
32.29
25.75
รวม
33
34.5
29.15