โรงเรียนบ้านห้วยเฮือ

30
จำนวนนักเรียน
5
ห้องเรียน
6
ครู/บุคลากร
5
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยเฮือ
หมู่ที่ 11 ห้วยเฮือ ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 0897012913 โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษา
5
14
16
30
รวมทั้งหมด
5
14
16
30
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
42
28.5
17
31.85
29.8375
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเอกประภู อิ่นป้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 30 คน

100.00%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
31.31
52.3
42
ภาษาอังกฤษ
25
24.5
28.5
คณิตศาสตร์
27.5
31
17
วิทยาศาสตร์
28.13
33.5
31.85
รวม
27.99
35.33
29.8375