โรงเรียนบ้านดอนไชย

0
จำนวนนักเรียน
0
ห้องเรียน
0
ครู/บุคลากร
0
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านดอนไชย
หมู่ที่ 7 บ้านดอนไชย ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
โทรศัพท์ - โทรสาร - อีเมล bandonchaischool@hotmail.co.th
เว็บไซต์ data.bopp-obec.info/web/? ID=1055250051

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
0
0
0
0
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
64.88
63.13
35
45.38
52.1
เขตพื้นที่
58.85
39.52
39.86
41.08
51.57
สพฐ.
54.61
35.47
35.65
38.83
41.14
ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
48.67
51.5
64.88
ภาษาอังกฤษ
20.83
42.5
63.13
คณิตศาสตร์
31.67
43.33
35
วิทยาศาสตร์
38.5
47
45.38
รวม
36
46.08
52.1