โรงเรียนบ้านนากอก

8
จำนวนนักเรียน
5
ห้องเรียน
2
ครู/บุคลากร
5
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านนากอก
หมู่ที่ 6 นากอก ตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
โทรศัพท์ 0810346488 โทรสาร - อีเมล nakok_763243@hotmail.com
เว็บไซต์ -

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
1
1
0
1
ประถมศึกษา
4
3
4
7
รวมทั้งหมด
5
4
4
8
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
60.75
31.25
32.5
34.25
39.6875
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 1 คน

12.50%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 7 คน

87.50%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
49.63
64.08
60.75
ภาษาอังกฤษ
36.25
36.67
31.25
คณิตศาสตร์
35
43.33
32.5
วิทยาศาสตร์
41.25
34.83
34.25
รวม
40.53
44.73
39.6875