โรงเรียนบ้านสาลีก

54
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
8
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านสาลีก
หมู่ที่ 4 บ้านสาลีก ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
โทรศัพท์ 0895521296 โทรสาร - อีเมล Kanlayoo@hotmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
4
3
7
ประถมศึกษา
6
33
14
47
รวมทั้งหมด
8
37
17
54
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
56.13
25.83
30
29.21
35.2925
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางกัลยู วิศววงศ์พันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 7 คน

12.96%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 47 คน

87.04%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
40.09
63.88
56.13
ภาษาอังกฤษ
28.86
35.42
25.83
คณิตศาสตร์
30.45
45.83
30
วิทยาศาสตร์
41.05
46.08
29.21
รวม
35.11
47.8
35.2925