โรงเรียนบ้านม่วงเนิ้ง

34
จำนวนนักเรียน
7
ห้องเรียน
3
ครู/บุคลากร
7
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านม่วงเนิ้ง
หมู่ที่ 9 ม่วงเนิ้ง ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
โทรศัพท์ - โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
1
6
2
8
ประถมศึกษา
6
17
9
26
รวมทั้งหมด
7
23
11
34
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
39.33
27.5
28.33
27.08
30.56
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 8 คน

23.53%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 26 คน

76.47%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
0
61.75
39.33
ภาษาอังกฤษ
0
46.25
27.5
คณิตศาสตร์
0
32.5
28.33
วิทยาศาสตร์
0
43.63
27.08
รวม
0
46.03
30.56