โรงเรียนทุ่งศรีทอง

59
จำนวนนักเรียน
6
ห้องเรียน
8
ครู/บุคลากร
6
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนทุ่งศรีทอง
หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งผง ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
โทรศัพท์ 0816718501 โทรสาร - อีเมล tugsrithong@gmail.com
เว็บไซต์ -

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษา
6
35
24
59
รวมทั้งหมด
6
35
24
59
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
57.29
25.56
30
34
36.7125
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
เขตพื้นที่
54.4
28.36
24.13
29.86
34.19
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวนริณี กันคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 59 คน

100.00%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
58.63
63.72
57.29
ภาษาอังกฤษ
32.5
35
25.56
คณิตศาสตร์
32.5
46.67
30
วิทยาศาสตร์
34.38
44.33
34
รวม
39.5
47.43
36.7125
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
50
58.6
ภาษาอังกฤษ
25.43
28.8
คณิตศาสตร์
22.29
20.8
วิทยาศาสตร์
32.29
38.4
รวม
32.5
36.65