โรงเรียนศรีนาชื่น

21
จำนวนนักเรียน
7
ห้องเรียน
6
ครู/บุคลากร
7
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนศรีนาชื่น
หมู่ที่ 4 ศรีนาชื่น ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
โทรศัพท์ 0819524482 โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
2
4
6
ประถมศึกษา
5
9
6
15
รวมทั้งหมด
7
11
10
21
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
56
28.33
40
48.42
43.69
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายบรม ทองสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 6 คน

28.57%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 15 คน

71.43%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
57.35
56
ภาษาอังกฤษ
35.5
28.33
คณิตศาสตร์
42
40
วิทยาศาสตร์
45.9
48.42
รวม
45.19
43.69