โรงเรียนภูเค็งพัฒนา

94
จำนวนนักเรียน
9
ห้องเรียน
12
ครู/บุคลากร
9
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนภูเค็งพัฒนา
หมู่ที่ 6 บ้านห้วยหยวก ตำบลแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
โทรศัพท์ 0857110948 โทรสาร - อีเมล phukeng@gmail.com
เว็บไซต์ -

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษา
6
34
41
75
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
11
8
19
รวมทั้งหมด
9
45
49
94
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
38.88
30
25.63
29.66
36.29
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
47.33
31
24.67
33.17
34.04
เขตพื้นที่
54.4
28.36
24.13
29.86
34.19
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 75 คน

79.79%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 19 คน

20.21%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
46.29
46.56
38.88
ภาษาอังกฤษ
20.83
26.56
30
คณิตศาสตร์
22.5
22.5
25.63
วิทยาศาสตร์
29
30.44
29.66
รวม
29.66
31.52
36.29
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
42.5
42.25
47.33
ภาษาอังกฤษ
25.5
32
31
คณิตศาสตร์
17
26
24.67
วิทยาศาสตร์
28
30
33.17
รวม
28.25
32.56
34.04