โรงเรียนบ้านปงสนุก

85
จำนวนนักเรียน
9
ห้องเรียน
10
ครู/บุคลากร
9
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านปงสนุก
หมู่ที่ 1 ปงสนุก ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
โทรศัพท์ 054718722 โทรสาร 054718722 อีเมล pongsanook_@ hotimail.com
เว็บไซต์ http://pschool.sa.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษา
6
35
28
63
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
7
15
22
รวมทั้งหมด
9
42
43
85
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
62.9
30.5
48
36.5
44.475
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
62.67
29
26
29.17
36.71
เขตพื้นที่
54.4
28.36
24.13
29.86
34.19
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ว่าที่ร.ต.วิรัช นามพญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 63 คน

74.12%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 22 คน

25.88%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
53.95
76.56
62.9
ภาษาอังกฤษ
30.5
54.38
30.5
คณิตศาสตร์
48
50
48
วิทยาศาสตร์
50.3
45.5
36.5
รวม
45.69
56.61
44.475
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
38.29
59.5
62.67
ภาษาอังกฤษ
27.43
25
29
คณิตศาสตร์
22.29
29
26
วิทยาศาสตร์
33.43
38
29.17
รวม
30.36
37.88
36.71