โรงเรียนบ้านหัวนา

21
จำนวนนักเรียน
5
ห้องเรียน
3
ครู/บุคลากร
5
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหัวนา
หมู่ที่ 1 หัวนา ตำบลแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
โทรศัพท์ - โทรสาร - อีเมล udomlak_k_49@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.ednan1.go.th/newweb/huana/

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษา
5
9
12
21
รวมทั้งหมด
5
9
12
21
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
53.17
30
25
34.83
35.75
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 21 คน

100.00%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
56.79
68.58
53.17
ภาษาอังกฤษ
26.25
37.5
30
คณิตศาสตร์
41.67
30
25
วิทยาศาสตร์
43.75
47.67
34.83
รวม
42.12
45.94
35.75