โรงเรียนบ้านไหล่น่าน

59
จำนวนนักเรียน
9
ห้องเรียน
11
ครู/บุคลากร
9
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านไหล่น่าน
หมู่ที่ 1 ไหล่น่าน ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
โทรศัพท์ 0871788970 โทรสาร อีเมล lainanschool@hotmail.com
เว็บไซต์ -

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
3
2
4
6
ประถมศึกษา
6
32
21
53
รวมทั้งหมด
9
34
25
59
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
50.46
29.58
30
40.67
34.07
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายทวนศิษฏ์ น้อยราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 6 คน

10.17%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 53 คน

89.83%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
39.75
65.42
50.46
ภาษาอังกฤษ
22.5
38.33
29.58
คณิตศาสตร์
20
30
30
วิทยาศาสตร์
41.5
41.5
40.67
รวม
30.94
43.81
34.07