โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา

39
จำนวนนักเรียน
9
ห้องเรียน
9
ครู/บุคลากร
9
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา
หมู่ที่ 5 ห้วยสอน ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
โทรศัพท์ 0861920723 โทรสาร - อีเมล -
เว็บไซต์ -

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
3
5
7
12
ประถมศึกษา
6
11
16
27
รวมทั้งหมด
9
16
23
39
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
50.75
23.75
35
43
43.59
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวรเชษฐ วงศ์กันตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 12 คน

30.77%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 27 คน

69.23%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
38.83
59.5
50.75
ภาษาอังกฤษ
29.17
33.75
23.75
คณิตศาสตร์
40
15
35
วิทยาศาสตร์
41.17
34.75
43
รวม
37.29
35.75
43.59