โรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยา

14
จำนวนนักเรียน
4
ห้องเรียน
6
ครู/บุคลากร
4
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยา
หมู่ที่ 6 ท่าดอนไชย ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
โทรศัพท์ 0801205231 โทรสาร - อีเมล rimphangnan69hotmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษา
4
6
8
14
รวมทั้งหมด
4
6
8
14
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
43.4
25
31
23.9
38.03
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวิชัย ชัยมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 14 คน

100.00%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
46.46
63.5
43.4
ภาษาอังกฤษ
29.58
33.33
25
คณิตศาสตร์
40.83
51.67
31
วิทยาศาสตร์
38.75
48.67
23.9
รวม
38.91
49.29
38.03