โรงเรียนบ้านนาเหลืองใน

14
จำนวนนักเรียน
4
ห้องเรียน
1
ครู/บุคลากร
4
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านนาเหลืองใน
หมู่ที่ 1 นาเหลืองใน ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
โทรศัพท์ 0895597118 โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษา
4
5
9
14
รวมทั้งหมด
4
5
9
14
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
46.63
23.75
40
27.88
34.565
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 14 คน

100.00%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
51.9
58.92
46.63
ภาษาอังกฤษ
28.5
25
23.75
คณิตศาสตร์
44
35
40
วิทยาศาสตร์
39.5
41.17
27.88
รวม
40.98
40.02
34.565