โรงเรียนบ้านสะเลียม

39
จำนวนนักเรียน
6
ห้องเรียน
5
ครู/บุคลากร
6
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านสะเลียม
หมู่ที่ 3 สะเลียม ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
โทรศัพท์ 0877527554 โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษา
6
20
19
39
รวมทั้งหมด
6
20
19
39
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
36.36
28.93
27.86
33.36
31.6275
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสุรัติ ปัญญารัตนวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 39 คน

100.00%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
44.71
59.5
36.36
ภาษาอังกฤษ
33.25
41.25
28.93
คณิตศาสตร์
38.5
45
27.86
วิทยาศาสตร์
39.25
38.63
33.36
รวม
38.93
46.1
31.6275