โรงเรียนบ้านฮากฮาน

49
จำนวนนักเรียน
6
ห้องเรียน
8
ครู/บุคลากร
6
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านฮากฮาน
หมู่ที่ 2 ฮากฮาน ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
โทรศัพท์ 0899537766 โทรสาร อีเมล hakhanschool@gmail.com
เว็บไซต์ sites.google.com/pracharath.ac.th/banhakhan

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษา
6
24
25
49
รวมทั้งหมด
6
24
25
49
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
46.5
26.43
30.71
37.18
30.42
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวปรียานุช วงษ์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 49 คน

100.00%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
55.18
58.06
46.5
ภาษาอังกฤษ
29
36.25
26.43
คณิตศาสตร์
34
36.25
30.71
วิทยาศาสตร์
39.4
44.63
37.18
รวม
39.4
43.8
30.42