โรงเรียนบ้านนาหล่าย

42
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
8
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านนาหล่าย
หมู่ที่ 7 บ้านนาหล่าย ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
โทรศัพท์ 0861961829 โทรสาร อีเมล nalai124@hotmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
3
5
8
ประถมศึกษา
6
24
10
34
รวมทั้งหมด
8
27
15
42
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
49.17
37.92
40
47.67
43.69
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสมชาย สารเถื่อนแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 8 คน

19.05%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 34 คน

80.95%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
51.1
53.1
49.17
ภาษาอังกฤษ
41.67
31.5
37.92
คณิตศาสตร์
30.83
29
40
วิทยาศาสตร์
39.5
28.9
47.67
รวม
40.78
35.63
43.69