โรงเรียนบ้านน้ำหิน

39
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
9
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านน้ำหิน
หมู่ที่ 5 บ้านน้ำหิน ตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
โทรศัพท์ 0895594376 โทรสาร - อีเมล kuruchon_02@hotmail.com
เว็บไซต์ -

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
1
5
6
ประถมศึกษา
6
11
22
33
รวมทั้งหมด
8
12
27
39
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
45.94
27.5
22.5
36.69
33.1575
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายนิพกร กอชาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 6 คน

15.38%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 33 คน

84.62%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
45.5
73
45.94
ภาษาอังกฤษ
46.25
67.5
27.5
คณิตศาสตร์
50
40
22.5
วิทยาศาสตร์
52.75
44
36.69
รวม
48.63
56.13
33.1575