โรงเรียนบ้านน้ำหก

3
จำนวนนักเรียน
2
ห้องเรียน
1
ครู/บุคลากร
2
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านน้ำหก
หมู่ที่ 8 บ้านน้ำหก ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
โทรศัพท์ 0932479960 โทรสาร - อีเมล -
เว็บไซต์ -

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
0
3
3
รวมทั้งหมด
2
0
3
3
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
56.31
38.13
35
47.75
44.3
เขตพื้นที่
58.85
39.52
39.86
41.08
51.57
สพฐ.
54.61
35.47
35.65
38.83
41.14
ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 3 คน

100.00%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
48
52.3
56.31
ภาษาอังกฤษ
22.5
27
38.13
คณิตศาสตร์
25
49
35
วิทยาศาสตร์
33
36.8
47.75
รวม
34.5
41.28
44.3