โรงเรียนบ้านห้วยเลา

16
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
4
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยเลา
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยเลา ตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
โทรศัพท์ 0863712291 โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
1
2
3
ประถมศึกษา
6
6
7
13
รวมทั้งหมด
8
7
9
16
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
39.5
17.5
25
37
29.75
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 3 คน

18.75%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 13 คน

81.25%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
42.5
0
39.5
ภาษาอังกฤษ
30
0
17.5
คณิตศาสตร์
30
0
25
วิทยาศาสตร์
41
0
37
รวม
35.88
0
29.75