โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125

60
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
8
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125
หมู่ที่ 3 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
โทรศัพท์ 0871744067 โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
7
8
15
ประถมศึกษา
6
25
20
45
รวมทั้งหมด
8
32
28
60
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
52.96
25.83
30
22.67
32.865
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพัฒนชัย มาธิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 15 คน

25.00%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 45 คน

75.00%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
44.93
52.69
52.96
ภาษาอังกฤษ
26.14
30.56
25.83
คณิตศาสตร์
32.73
35
30
วิทยาศาสตร์
38
38.17
22.67
รวม
35.45
39.11
32.865