โรงเรียนบ้านศาลา

35
จำนวนนักเรียน
7
ห้องเรียน
8
ครู/บุคลากร
7
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านศาลา
หมู่ที่ 1 บ้านศาลา ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
โทรศัพท์ 0966939307 โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
1
4
1
5
ประถมศึกษา
6
15
15
30
รวมทั้งหมด
7
19
16
35
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
52.42
27.5
35
30.17
36.2725
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสุทธิเกียรติ ขันคำนันต๊ะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 5 คน

14.29%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 30 คน

85.71%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
58.42
66
52.42
ภาษาอังกฤษ
43.33
52.14
27.5
คณิตศาสตร์
56.67
52.86
35
วิทยาศาสตร์
48.83
44.64
30.17
รวม
51.81
53.91
36.2725