โรงเรียนบ้านน้ำลัด

47
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
10
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านน้ำลัด
หมู่ที่ 6 บ้านน้ำลัด ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
โทรศัพท์ 0802459791 โทรสาร - อีเมล schoolnumlad@gmail.com
เว็บไซต์ -

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
6
3
9
ประถมศึกษา
6
21
17
38
รวมทั้งหมด
8
27
20
47
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
0
0
0
0
0
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวณัฐธิดา บุตรใส
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 9 คน

19.15%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 38 คน

80.85%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
55.63
68.82
0
ภาษาอังกฤษ
43.57
42.5
0
คณิตศาสตร์
41.43
47.14
0
วิทยาศาสตร์
47.86
46
0
รวม
47.12
51.12
0