โรงเรียนบ้านพืชเจริญ

39
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
7
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านพืชเจริญ
หมู่ที่ 1 บ้านพืชเจริญ ตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
โทรศัพท์ 0895849214 โทรสาร - อีเมล -
เว็บไซต์ -

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
7
8
15
ประถมศึกษา
6
13
11
24
รวมทั้งหมด
8
20
19
39
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
42
25
35
22
31
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 15 คน

38.46%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 24 คน

61.54%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
29.78
0
42
ภาษาอังกฤษ
26
0
25
คณิตศาสตร์
25
0
35
วิทยาศาสตร์
36.7
0
22
รวม
29.37
0
31