โรงเรียนบ้านน้ำพุ

36
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
5
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านน้ำพุ
หมู่ที่ 2 บ้านน้ำพุ ตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
โทรศัพท์ 0933120478 โทรสาร อีเมล numpuschool55010090@gmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
4
7
11
ประถมศึกษา
6
11
14
25
รวมทั้งหมด
8
15
21
36
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
65.58
43.33
51.67
34.83
48.85
เขตพื้นที่
58.85
39.52
39.86
41.08
51.57
สพฐ.
54.61
35.47
35.65
38.83
41.14
ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 11 คน

30.56%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 25 คน

69.44%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
49.13
65.58
ภาษาอังกฤษ
40
43.33
คณิตศาสตร์
42.5
51.67
วิทยาศาสตร์
42.25
34.83
รวม
43.47
48.85