โรงเรียนบ้านห้วยส้ม

50
จำนวนนักเรียน
9
ห้องเรียน
10
ครู/บุคลากร
9
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยส้ม ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
โทรศัพท์ 0861884735 โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
3
7
5
12
ประถมศึกษา
6
22
16
38
รวมทั้งหมด
9
29
21
50
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
56
27.5
60
38.5
45.5
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมังกร อุบลเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 12 คน

24.00%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 38 คน

76.00%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
23
53.8
56
ภาษาอังกฤษ
25
30.75
27.5
คณิตศาสตร์
25
29
60
วิทยาศาสตร์
41.5
37.1
38.5
รวม
28.63
37.66
45.5