โรงเรียนบ้านห้วยจอย

0
จำนวนนักเรียน
0
ห้องเรียน
1
ครู/บุคลากร
0
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยจอย
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยจอย ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
โทรศัพท์ 0971170801 โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
0
0
0
0
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2560
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
43.75
22.5
25
32.5
30.94
เขตพื้นที่
48.57
38.63
40.20
36.00
40.85
สพฐ.
45.29
32.73
35.55
38.13
37.92
ประเทศ
46.58
36.34
37.12
39.12
39.79
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2558
2559
2560
ภาษาไทย
38.63
43.75
ภาษาอังกฤษ
30
22.5
คณิตศาสตร์
25
25
วิทยาศาสตร์
31.25
32.5
รวม
33.29
30.94