โรงเรียนบ้านก้อ

91
จำนวนนักเรียน
9
ห้องเรียน
9
ครู/บุคลากร
9
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านก้อ
หมู่ที่ 2 บ้านฝาย ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 55170
โทรศัพท์ 0853254370 โทรสาร อีเมล bankoschool1982@Gmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
1
5
3
8
ประถมศึกษา
6
34
34
68
มัธยมศึกษาตอนต้น
2
8
7
15
รวมทั้งหมด
9
47
44
91
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
39.18
27.27
26.36
28.93
30.435
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
57.8
32
28
33.6
37.85
เขตพื้นที่
54.4
28.36
24.13
29.86
34.19
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชุนหวัฒน์ หงษ์ศิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 8 คน

8.79%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 68 คน

74.73%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 15 คน

16.48%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
45.06
58.75
39.18
ภาษาอังกฤษ
26.88
30
27.27
คณิตศาสตร์
28.75
40
26.36
วิทยาศาสตร์
35.31
33.25
28.93
รวม
34
40.5
30.435
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
48.6
56.25
57.8
ภาษาอังกฤษ
26
30.5
32
คณิตศาสตร์
20
27
28
วิทยาศาสตร์
28.8
31
33.6
รวม
30.85
36.19
37.85