โรงเรียนบ้านแคว้ง

56
จำนวนนักเรียน
7
ห้องเรียน
9
ครู/บุคลากร
7
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านแคว้ง
หมู่ที่ 2 บ้านแคว้ง ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 55170
โทรศัพท์ 0611378441 โทรสาร - อีเมล bkschool9@gmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
1
3
2
5
ประถมศึกษา
6
28
23
51
รวมทั้งหมด
7
31
25
56
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
45.18
28.21
29.29
33.75
34.1075
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายไพโรจน์ กุลวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 5 คน

8.93%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 51 คน

91.07%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
56
43.04
45.18
ภาษาอังกฤษ
40.31
29.58
28.21
คณิตศาสตร์
35.63
27.5
29.29
วิทยาศาสตร์
44.75
31.58
33.75
รวม
44.17
32.93
34.1075