โรงเรียนบ้านห้วยบง

46
จำนวนนักเรียน
6
ห้องเรียน
10
ครู/บุคลากร
6
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยบง
หมู่ที่ 6 บ้านห้วยบง ตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 55170
โทรศัพท์ 0857231755 โทรสาร อีเมล huaybong@gmail.com
เว็บไซต์ www.huaybong.com

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษา
6
29
17
46
รวมทั้งหมด
6
29
17
46
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
50.85
25
34
38.8
37.1625
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
เขตพื้นที่
54.4
28.36
24.13
29.86
34.19
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายน่านนที คำแปงตัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 46 คน

100.00%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
43.75
54.64
50.85
ภาษาอังกฤษ
24.5
27.14
25
คณิตศาสตร์
27
25.71
34
วิทยาศาสตร์
40.6
43.29
38.8
รวม
33.96
37.7
37.1625
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
51
60.67
ภาษาอังกฤษ
28
26.67
คณิตศาสตร์
25.33
30.67
วิทยาศาสตร์
32
40
รวม
34.08
39.5