โรงเรียนบ้านกิ่วน้ำ

31
จำนวนนักเรียน
6
ห้องเรียน
6
ครู/บุคลากร
6
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านกิ่วน้ำ
หมู่ที่ 9 บ้านกิ่วน้ำ ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 55170
โทรศัพท์ 087-1827538 โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษา
6
16
15
31
รวมทั้งหมด
6
16
15
31
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
35.63
17.5
25
23.88
25.5025
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายกันต์กฤช ไชยโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 31 คน

100.00%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
28.13
47
35.63
ภาษาอังกฤษ
23.75
30
17.5
คณิตศาสตร์
30
22.5
25
วิทยาศาสตร์
38.75
32.63
23.88
รวม
30.16
33.03
25.5025