โรงเรียนบ้านป่าสัก

55
จำนวนนักเรียน
9
ห้องเรียน
11
ครู/บุคลากร
9
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านป่าสัก
หมู่ที่ 2 บ้านป่าสัก ตำบลน้ำปาย อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 55170
โทรศัพท์ 054059758 โทรสาร อีเมล pasakschool123@gmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
1
2
3
5
ประถมศึกษา
6
27
14
41
มัธยมศึกษาตอนต้น
2
4
5
9
รวมทั้งหมด
9
33
22
55
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
49.75
23.54
26.67
33.42
33.345
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
52.33
24.67
14.67
29.17
30.21
เขตพื้นที่
54.4
28.36
24.13
29.86
34.19
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวเพ็ญพิชญา คำแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 5 คน

9.09%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 41 คน

74.55%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 9 คน

16.36%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
39.17
36.5
49.75
ภาษาอังกฤษ
27
35.63
23.54
คณิตศาสตร์
28.5
23.75
26.67
วิทยาศาสตร์
38
37.88
33.42
รวม
33.17
33.44
33.345
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
31
54
52.33
ภาษาอังกฤษ
14
39
24.67
คณิตศาสตร์
28
16
14.67
วิทยาศาสตร์
32
34
29.17
รวม
26.25
35.75
30.21