โรงเรียนบ้านน้ำปูน

38
จำนวนนักเรียน
6
ห้องเรียน
5
ครู/บุคลากร
6
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านน้ำปูน
หมู่ที่ 1 บ้านน้ำปูน ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 55170
โทรศัพท์ 0817836737 โทรสาร - อีเมล bannumpoon.s@gmail.com
เว็บไซต์ -

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษา
6
21
17
38
รวมทั้งหมด
6
21
17
38
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
41
22.5
22.5
26.13
28.0325
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายธีราสิทธิ์ วิไลรุจิกรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 38 คน

100.00%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
37.75
59
41
ภาษาอังกฤษ
25.5
30.5
22.5
คณิตศาสตร์
26
38
22.5
วิทยาศาสตร์
31.3
39.8
26.13
รวม
30.14
41.83
28.0325