โรงเรียนมิตรมวลชน 3

0
จำนวนนักเรียน
0
ห้องเรียน
0
ครู/บุคลากร
0
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนมิตรมวลชน 3
หมู่ที่ 5 น้ำว้า ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 55170
โทรศัพท์ - โทรสาร อีเมล mc3_nan@hotmail.com
เว็บไซต์ -

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
0
0
0
0
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น