โรงเรียนบ้านพี้ใต้

106
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
12
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านพี้ใต้
หมู่ที่ 5 พี้กลาง ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 55190
โทรศัพท์ 0954456592 โทรสาร อีเมล Banpeetaischool@gmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
13
18
31
ประถมศึกษา
6
42
33
75
รวมทั้งหมด
8
55
51
106
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
49.36
26.67
28.89
31.42
34.085
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางปิยะนาถ ฉุนหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 31 คน

29.25%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 75 คน

70.75%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
44.29
54
49.36
ภาษาอังกฤษ
27.5
30.36
26.67
คณิตศาสตร์
43.75
29.29
28.89
วิทยาศาสตร์
39.83
32.71
31.42
รวม
38.84
36.59
34.085