โรงเรียนบ้านพี้เหนือ

18
จำนวนนักเรียน
3
ห้องเรียน
3
ครู/บุคลากร
3
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านพี้เหนือ
หมู่ที่ 4 พี้เหนือ ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 55190
โทรศัพท์ 0954456592 โทรสาร - อีเมล manusjiew@gmail.com
เว็บไซต์ -

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษา
3
9
9
18
รวมทั้งหมด
3
9
9
18
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
50.38
30.63
33.75
30.5
36.315
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 18 คน

100.00%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
45.94
35
50.38
ภาษาอังกฤษ
29.38
31.25
30.63
คณิตศาสตร์
28.75
10
33.75
วิทยาศาสตร์
34.75
38
30.5
รวม
34.71
28.56
36.315