โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง

83
จำนวนนักเรียน
9
ห้องเรียน
11
ครู/บุคลากร
9
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง
หมู่ที่ 5 ดอนหล่ายทุ่ง ตำบลสวด อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 55190
โทรศัพท์ 054761078 โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
3
13
10
23
ประถมศึกษา
6
32
28
60
รวมทั้งหมด
9
45
38
83
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
45.77
32.14
29.29
34.21
35.3525
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายปรัชญา สมณะช้างเผือก
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 23 คน

27.71%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 60 คน

72.29%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
47.75
66.91
45.77
ภาษาอังกฤษ
37.92
54.38
32.14
คณิตศาสตร์
52.5
49.38
29.29
วิทยาศาสตร์
45.75
48.31
34.21
รวม
45.98
54.75
35.3525