โรงเรียนบ้านค้างอ้อย

92
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
12
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านค้างอ้อย
หมู่ที่ 6 บ้านค้างอ้อย ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 55180
โทรศัพท์ 0835752626 โทรสาร อีเมล bankhangoi@gmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
5
15
20
ประถมศึกษา
6
31
41
72
รวมทั้งหมด
8
36
56
92
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
51.2
33
34
34.65
38.2125
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายศรัณย์ พงษ์รัตนานุกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 20 คน

21.74%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 72 คน

78.26%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
43.68
56.75
51.2
ภาษาอังกฤษ
37
47.5
33
คณิตศาสตร์
35.5
30
34
วิทยาศาสตร์
33.75
36.25
34.65
รวม
37.48
42.63
38.2125