โรงเรียนบ้านน้ำเลา

45
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
6
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านน้ำเลา
หมู่ที่ 8 บ้านน้ำเลา ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 55180
โทรศัพท์ 054731890 โทรสาร อีเมล bannamlaoschool@gmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
8
5
13
ประถมศึกษา
6
13
19
32
รวมทั้งหมด
8
21
24
45
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
50.38
22.5
30
30.25
33.2825
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 13 คน

28.89%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 32 คน

71.11%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
39.18
37
50.38
ภาษาอังกฤษ
23.21
25
22.5
คณิตศาสตร์
23.57
20
30
วิทยาศาสตร์
33.93
23.5
30.25
รวม
29.97
26.38
33.2825