โรงเรียนบ้านน้ำแพะ

28
จำนวนนักเรียน
6
ห้องเรียน
5
ครู/บุคลากร
6
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านน้ำแพะ
หมู่ที่ 6 บ้านน้ำแพะ ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 55180
โทรศัพท์ 097-1055805 โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250337

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษา
6
11
17
28
รวมทั้งหมด
6
11
17
28
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
44.35
24
36
32.3
34.1625
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 28 คน

100.00%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
34
64.25
44.35
ภาษาอังกฤษ
27.5
42.5
24
คณิตศาสตร์
45
60
36
วิทยาศาสตร์
44.5
50
32.3
รวม
37.75
54.19
34.1625