โรงเรียนบ้านนาคา

56
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
9
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านนาคา
หมู่ที่ 4 บ้านนาคา ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 55180
โทรศัพท์ 054731897 โทรสาร - อีเมล nakaschool@hotmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
9
8
17
ประถมศึกษา
6
16
23
39
รวมทั้งหมด
8
25
31
56
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
59.17
29.58
40
39.33
42.02
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวิทยา ใจแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 17 คน

30.36%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 39 คน

69.64%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
50.08
55.58
59.17
ภาษาอังกฤษ
36.35
33.33
29.58
คณิตศาสตร์
41.92
46.67
40
วิทยาศาสตร์
43.19
38.17
39.33
รวม
42.89
43.44
42.02