โรงเรียนอนุบาลเมืองลี

41
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
5
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลเมืองลี
หมู่ที่ 2 บ้านป่าซาง ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 55180
โทรศัพท์ 054731899 โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/web/index_kru.php?School_ID=1055250341

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
7
6
13
ประถมศึกษา
6
15
13
28
รวมทั้งหมด
8
22
19
41
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
57.07
25.36
35.71
41.86
40
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 13 คน

31.71%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 28 คน

68.29%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
57.63
63.45
57.07
ภาษาอังกฤษ
34.17
41.5
25.36
คณิตศาสตร์
54.17
47
35.71
วิทยาศาสตร์
37.17
42.5
41.86
รวม
45.79
48.61
40