โรงเรียนบ้านโป่งคำ

75
จำนวนนักเรียน
6
ห้องเรียน
7
ครู/บุคลากร
6
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโป่งคำ
หมู่ที่ 5 เลขที่ 197 บ้านโป่งคำ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210
โทรศัพท์ 0871734957 โทรสาร - อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษา
6
47
28
75
รวมทั้งหมด
6
47
28
75
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
58.4
42.5
50
48.1
38.21
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาววาสนา แสงคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 75 คน

100.00%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
51.55
64.04
58.4
ภาษาอังกฤษ
31.88
35.83
42.5
คณิตศาสตร์
39.38
53.33
50
วิทยาศาสตร์
39.75
46.33
48.1
รวม
40.64
49.88
38.21