โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว

116
จำนวนนักเรียน
11
ห้องเรียน
17
ครู/บุคลากร
11
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว
หมู่ที่ 13 บ้านห้วยแฮ้ว ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210
โทรศัพท์ 0815957724 โทรสาร - อีเมล huaihaew@yahoo.co.th
เว็บไซต์ www.huaihaew.ac.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
11
14
25
ประถมศึกษา
6
37
25
62
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
14
15
29
รวมทั้งหมด
11
62
54
116
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
42.69
23.13
36.88
37.03
29.75
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
57.75
27.67
24
32.46
35.47
เขตพื้นที่
54.4
28.36
24.13
29.86
34.19
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชูวิทย์ เชี่ยวสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 25 คน

21.55%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 62 คน

53.45%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 29 คน

25.00%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
54.73
64.11
42.69
ภาษาอังกฤษ
35
45.71
23.13
คณิตศาสตร์
34.17
48.57
36.88
วิทยาศาสตร์
45.17
53.29
37.03
รวม
42.27
52.92
29.75
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
49.67
61.25
57.75
ภาษาอังกฤษ
35.33
28.5
27.67
คณิตศาสตร์
18.67
29
24
วิทยาศาสตร์
30.67
38.5
32.46
รวม
33.59
39.31
35.47