โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์

93
จำนวนนักเรียน
7
ห้องเรียน
10
ครู/บุคลากร
7
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์
หมู่ที่ 10 บ้านดอนไพรวัลย์ ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210
โทรศัพท์ 0819506323 โทรสาร - อีเมล -
เว็บไซต์ -

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
1
9
9
18
ประถมศึกษา
6
41
34
75
รวมทั้งหมด
7
50
43
93
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
42.27
26.14
24.09
29.8
34.46
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายจิรโรจน์ คำลือเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 18 คน

19.35%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 75 คน

80.65%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
36.41
50.64
42.27
ภาษาอังกฤษ
27.14
31.79
26.14
คณิตศาสตร์
35.71
27.86
24.09
วิทยาศาสตร์
34.46
44.57
29.8
รวม
33.43
38.72
34.46