โรงเรียนบ้านปางช้าง

55
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
9
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านปางช้าง
หมู่ที่ 12 บ้านปางช้าง ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210
โทรศัพท์ 0625358259 โทรสาร อีเมล schoolpc201@gmail.com
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250357

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
9
9
18
ประถมศึกษา
6
22
15
37
รวมทั้งหมด
8
31
24
55
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
63.63
37.5
57.5
35.5
31
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสามารถ ดีพรมกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 18 คน

32.73%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 37 คน

67.27%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
47.75
59.38
63.63
ภาษาอังกฤษ
26.67
26.25
37.5
คณิตศาสตร์
48.33
46.25
57.5
วิทยาศาสตร์
41
37.88
35.5
รวม
40.94
42.44
31