โรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือ

73
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
10
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือ
หมู่ที่ 9 บ้านน้ำแก่นเหนือ ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 0843682753 โทรสาร - อีเมล -
เว็บไซต์ -

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
12
15
27
ประถมศึกษา
6
30
16
46
รวมทั้งหมด
8
42
31
73
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
50.95
27
34
30.65
35.65
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายธวัช ธรรมศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 27 คน

36.99%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 46 คน

63.01%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
40.5
49.25
50.95
ภาษาอังกฤษ
32.5
20
27
คณิตศาสตร์
21.25
45
34
วิทยาศาสตร์
38
17
30.65
รวม
33.06
32.81
35.65