โรงเรียนบ้านห้วยไฮ

43
จำนวนนักเรียน
12
ห้องเรียน
8
ครู/บุคลากร
12
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยไฮ
หมู่ที่ 14 บ้านห้วยไฮ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 0996781737 โทรสาร - อีเมล banhuaihai@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
3
6
4
10
ประถมศึกษา
6
15
7
22
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
5
6
11
รวมทั้งหมด
12
26
17
43
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
49.91
25
27.5
33.13
33.885
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
41
33
18.67
31.75
31.11
เขตพื้นที่
54.4
28.36
24.13
29.86
34.19
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางจีรพรรณ สีโน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 10 คน

23.26%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 22 คน

51.16%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 11 คน

25.58%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
48.63
51.5
49.91
ภาษาอังกฤษ
25
20
25
คณิตศาสตร์
22.5
17.5
27.5
วิทยาศาสตร์
33.75
42
33.13
รวม
32.47
32.75
33.885
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
40.17
57
41
ภาษาอังกฤษ
27
28
33
คณิตศาสตร์
17.33
26
18.67
วิทยาศาสตร์
28
30
31.75
รวม
28.13
35.25
31.11